Instytut Ordo Iuris obchodził w 2023 roku 10-lecie swojej działalności. To wtedy powstał pomysł na uroczystą galę wręczenia „Lwów Ordo Iuris”, która była zwieńczeniem jubileuszu Laureatami zostały osoby, które otrzymały najwięcej głosów internautów w sześciu kategoriach. Oprócz tego, kapituła „Lwów Ordo Iuris” przyznała nagrody specjalne i wyróżnienia.

Nagrody przyznaliśmy w pięciu głównych kategoriach:

  • Życie
  • Rodzina
  • Wolność
  • Chrześcijańskie Dziedzictwo Narodu
  • Kultura

Kandydatów do nagrody mógł zgłosić każdy. Otrzymaliśmy prawie 350 kandydatur, spośród których wybraliśmy po 3 nominowanych w każdej z kategorii. Laureata w każdej z nich wybrali nasi Sympatycy w otwartym głosowaniu internetowym.

Dodatkowo wręczyliśmy także nagrody specjalne i wyróżnienia.

Kategorie, w których przyznajemy Lwy:

Życie

Prawo do życia to fundamentalne prawo naturalne przysługujące każdemu człowiekowi – niezależnie od pochodzenia, płci, statusu społecznego, stanu zdrowia czy fazy rozwoju. Bez prawa do życia nie ma żadnych innych praw człowieka. Dlatego wszyscy, którzy przyczyniają się do jego obrony zasługują na wyróżnienie.

Służba życiu to w oczywisty sposób troska o chorych i bezbronnych, a najbardziej bezbronne są dzieci. W Polsce istnieje wiele środowisk niosących pomoc dla niepełnosprawnych dzieci w sposób żywiołowy i spontaniczny, jak również systemowy i skrupulatnie zaplanowany.

Ochrona życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci była, jest i będzie kluczowym celem aktywności ekspertów Instytutu Ordo Iuris. Od lat zajmujemy się systemowym wspieraniem osób z niepełnosprawnościami, standardami opieki okołoporodowej oraz opieką paliatywną.

Ponadto, nasza praca przyczyniła się do znaczącego poszerzenia zakresu prawnej ochrony życia ludzkiego w Polsce w wyniku przełomowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zakazał zabijania dzieci nienarodzonych, podejrzewanych o chorobę lub niepełnosprawność. Ta epokowa zmiana to efekt ciężkiej pracy wielu organizacji i środowisk pro-life oraz konkretnych osób, zaangażowanych w obronę najsłabszych – dzieci nienarodzonych, które same się bronić nie mogą.

Ale obrona życia to dziś nie tylko walka z aborcją. To także obrona osób starszych i schorowanych przed eugeniczną, utylitarystyczną ideologią selekcjonowania ludzi i arbitralnego oceniania ich „jakości życia”. W Polsce trwa już debata na temat legalności wspomaganego samobójstwa, które próbuje się normalizować w społeczeństwie oraz narzucić za pośrednictwem instrumentów prawa międzynarodowego.

Do tego dochodzą współczesne zagrożenia bioetyczne, o których jeszcze do niedawna mogliśmy przeczytać tylko w powieściach science fiction. To nie tylko sztuczne zapłodnienie metodą in-vitro, w ramach której dochodzi do eugenicznej selekcji i zamrażania ludzkich zarodków, ale także klonowanie i „produkowanie ludzi” w sztucznych macicach metodą ektogenezy.

W obliczu nadchodzących wyzwań, szczególnie ważne jest to, by jak najwięcej osób stało na straży godności i prawa do życia każdego człowieka – zwłaszcza tego, który sam nie może stanąć we własnej obronie. Jesteśmy świadomi, że na wszystkich  frontach walki o życie ludzkie Instytut Ordo Iuris nie jest osamotniony. W ramach tej nagrody chcemy więc docenić tych, których codzienna, wytężona praca prowadzi do ratowania życia ludzkiego.

Rodzina

Rodzina to fundamentalna komórka społeczna, bez której nie może być mowy o narodzie, a tym bardziej o jego przyszłości. Nie bez powodu, zgodnie z art. 18 Konstytucji RP „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”.

Ochrona tożsamości i podstawowych praw rodziny jest jednym z głównych wyzwań współczesnego świata, w którym radykalni lobbyści oraz środowiska skrajnie lewicowe próbują zniszczyć najbardziej pierwotną i naturalną wspólnotę, jaką jest rodzina. Uważamy, że ochrona rodziny jest sprawą fundamentalną dla przyszłości nie tylko Polski, ale i całego świata.

Prawnicy Ordo Iuris od samego początku istnienia Instytutu, stają w obronie autonomii i jedności rodziny, gdy bezduszność urzędniczej machiny biurokratycznej prowadzi do bezpodstawnego rozdzielania rodzin – nie tylko w Polsce, ale również w Niemczech, Holandii czy Norwegii.

Bronimy też prawa do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, gdy radykałowie próbują – wbrew woli i bez wiedzy rodziców – indoktrynować dzieci w polskich szkołach.  Bierzemy udział w konsultacjach wszelkich prorodzinnych polityk i zmian prawnych, które mogą realnie wesprzeć polskie rodziny. Badamy instrumenty polityki rodzinnej i występujemy aktywnie w obronie rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa wszędzie tam, gdzie są one zagrożone dyskryminacyjnymi praktykami ustawodawcy.

Ale wiemy doskonale, że w ochronę rodziny zaangażowanych jest wielu ludzi, którzy – tak samo, jak prawnicy Ordo Iuris – walczą o jej jedność, tożsamość i podmiotowość.

Warto więc nagrodzić wysiłki tych, którzy robią to szczególnie gorliwie i skutecznie.

Wolność

Prawo do decydowania o własnym losie jest przyrodzonym prawem każdego człowieka, jest istotą ludzkiej natury i dążenia jednostki do realizacji swoich celów i ambicji. Tylko człowiek prawdziwie wolny ma możliwość wyrażenia swojej tożsamości. Wolność zawsze ma służyć realizacji pełni naszego człowieczeństwa i zawsze wiąże się z odpowiedzialnością.

Dotyczy to zarówno wolności jednostki, jak i wolności narodu. Nie jest przypadkiem, że polska ustawa zasadnicza wskazuje konieczność zapewnienia wolności obywatelskich w jednym artykule, obok obowiązku Rzeczpospolitej polegającym na strzeżeniu niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium. Jest to obowiązek spoczywający na jej obywatelach.

Pozostając wiernymi tym konstytucyjnym zapisom, prawnicy Instytutu Ordo Iuris są aktywni w postępowaniach przed sądami polskimi, ale także na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej, gdzie konsekwentnie stają w obronie podstawowych praw człowieka, takich jak wolność samostanowienia, wolność sumienia, wolność słowa, wolność prowadzenia działalności gospodarczej czy ochrona prywatności.

Nasi eksperci współtworzą również kulturę prawną opartą o ideały wolności. Robią to poprzez sporządzanie licznych opracowań merytorycznych oraz propozycji konkretnych zmian legislacyjnych, które  nierzadko trafiają do polskiego porządku prawnego, wzmacniając tym samym ochronę wolności w Polsce.

Wolność nie jest dana raz na zawsze – ona trwa dzięki pracy licznych odważnych jednostek, które stale o nią zabiegają, a także używają jej. Wolność trwa dzięki niezależnym dziennikarzom, działaczom społecznym i innym uczestnikom życia publicznego.

Dlatego wraz z całą Społecznością Ordo Iuris, wyróżnimy osobę szczególnie aktywną na polu walki o wolność w życiu publicznym.

Chrześcijańskie Dziedzictwo Narodu

Za dzień powstania polskiej państwowości uważa się powszechnie Chrzest Polski w 966 roku. To wtedy słowiańska ludność państwa Piastów dokonała wyboru cywilizacyjnego, dołączając do grona krajów cywilizacji łacińskiej. Bez chrztu trudno jest także mówić o ukonstytuowaniu się państwa Polan oraz koronacji Bolesława Chrobrego. To chrześcijaństwu Polacy zawdzięczają swą tożsamość, kulturę, naukę, sztukę, a także system prawny wywodzący się z dziedzictwa starożytnego Rzymu, które przejął i rozwinął Kościół.

Polska przez wieki tej cywilizacji broniła jako Antemurale Christianitatis, czyli Przedmurze Chrześcijaństwa. To państwo polskie broniło zbrojnie chrześcijańskiej Europy przed napaścią ze strony wojowniczego islamu oraz barbarzyńskiego bolszewizmu ze wschodu. Równocześnie Polacy wnieśli wielki wkład w rozwój duchowy i intelektualny naszej cywilizacji, o czym świadczy między innymi szeroki kanon polskich błogosławionych oraz świętych. Jeden z nich – Św. Jan Paweł II słusznie głosił, że „naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”.

1000 lat chrześcijańskiej historii narodu polskiego jest dziedzictwem, które należy nie tylko pielęgnować i chronić, ale również rozwijać.

Dlatego w ramach tej kategorii chcemy nagrodzić tych, którzy kontynuują tę cywilizacyjną sztafetę pokoleń.

Kultura

Kultura to tożsamość, sztuka, wiedza oraz cnoty obecne w życiu każdego człowieka. To także kultura prawna, która jest szczególnie ważna dla Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo iuris oraz naszych Przyjaciół i Darczyńców.

Tym, co określa tożsamość każdego narodu, jest kultura, z którą coraz częściej radykałowie walczą, negują ją i zastępują ideologiczną, neomarksistowską antykulturą. Publiczne instytucje kultury, finansowane ze środków publicznych są dziś coraz częściej wykorzystywane do promocji radykalnych ideologii.

Kultura to potężne narzędzie przekazu, które realnie oddziaływuje na serca i umysły ludzi. Doskonale zdają sobie z tego sprawę lobbyści radykalnych ideologii, którzy już dawno zdominowali globalny przemysł rozrywkowy, wykorzystując go do ideologicznego urabiania miliardów ludzi na całym świecie.

Obrazoburcze przedstawienia, wulgarne wystawy, promocja szkodliwych ideologii oraz finansowe zaplecze wszelkiej maści lewicowych aktywistów – to smutna rzeczywistość placówek kulturalnych w wielu polskich miastach.

Nie oznacza to bynajmniej, że osób tworzących i promujących kulturę opartą o prawdę, dobro i piękno nie ma. W Polsce wciąż aktywnych jest wielu ludzi, którzy odważnie stoją w opozycji do lewicowych nurtów w kulturze.

Dlatego jedną ze statuetek Lwów Ordo Iuris wręczymy osobie szczególnie zasłużonej dla rozwoju kultury w Polsce.

Nagroda Kręgu Przyjaciół Ordo Iuris

Poza pięcioma statuetkami, które trafią do laureatów wyłonionych w głosowaniach w przedstawionych wyżej kategoriach, zaplanowaliśmy także jeszcze jedną, szczególną nagrodę.

Spośród wszystkich piętnastu kandydatów – niezależnie od wyników wcześniejszych plebiscytów – zostanie wyłoniony laureat nagrody Kręgu Przyjaciół Ordo Iuris. Będzie to nagroda od tych, dzięki którym nasz Instytut rozwija się i może realnie wpływać na otaczającą nas rzeczywistość w Polsce i na całym świecie.

Bez hojności naszych Darczyńców, aktywność Instytutu Ordo Iuris na polu ochrony życia, rodziny i wolności nie byłaby możliwa. Nikt lepiej tego nie rozumie niż członkowie Kręgu Przyjaciół Ordo Iuris, którzy regularnie wspierają pracę całego zespołu Instytutu. To dzięki nim, nasza działalność może być w pełni niezależna, bo wolna od grantów i dotacji publicznych, które z oczywistych względów, nie sprzyjają nieskrępowanej pracy analitycznej i procesowej.

Chcąc podkreślić, jak istotne jest to wsparcie, pragniemy, aby laureat jednej ze statuetek Lwa Ordo Iuris został w pełni wyłoniony w wewnętrznym plebiscycie Kręgu Przyjaciół Ordo Iuris. Nikt lepiej nie rozumie celów, misji oraz istoty istnienia Instytutu niż nasi Przyjaciele.